Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim

Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobród

 

Statut

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MAJDANIE WIELKIM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim zwany w treści statutu ,,Domem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 885 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz.1445);

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.,poz. 1202 );

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

7) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 poz. 964.);

8) niniejszego statutu.

§2

1. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu zamojskiego działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

2. Siedzibą Domu jest miejscowość Majdan Wielki 392, 22-440 Krasnobród.

3. Dom używa na tablicach, pieczątkach, wywieszkach, formularzach orazkorespondencji nazwy „Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim"

 

Rozdział II

Przedmiot działalności

§ 3

1. Dom realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej.

2. Dom jest miejscem stałego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych /mężczyzn/ wymagających całodobowej opieki osoby drugiej, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania przez rodzinę i gminę.

3. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.

4. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez dom, uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

5. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługującym im na podstawie odrębnych przepisów.

6. Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

 

Rozdział III

Organizacja Domu

§4

1. Domem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Zamościu.

3.Organizację i zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu i uchwalony przez Zarząd Powiatu w Zamościu.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa Domu

§5

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki, opracowany przez Dyrektora Domu na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu w Zamościu.

3. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.

4. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§6

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.

Załączniki:

Uchwała w sprawie zmian w Statucie - 2019 r.

Utworzono dnia 21.04.2021, 14:13

Uchwała w sprawie zmian w Statucie - 2016 r.

Utworzono dnia 16.04.2021, 09:09

Informacje

Liczba wyświetleń: 246
Utworzono dnia: 15.04.2021

Historia publikacji

  • 16.11.2021 08:13, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 21.04.2021 14:17, Administrator
    Edycja załącznika: Uchwała w sprawie zmian w Statucie - 2019 r.
  • 21.04.2021 14:17, Administrator
    Edycja załącznika: Uchwała w sprawie zmian w Statucie - 2016 r.